Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon (7666 Pogány, Széchenyi utca 12/A. – továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja az Otthonba jelentkezőket, valamint a weboldalának felhasználóit (továbbiakban: Felhasználó/Érintett) a jelentkezési nyomtatványon benyújtott adatok és a weboldalon felhasználása során a rendszer által gyűjtött személyes adatok során végzett adatkezeléseiről.

Az adatkezelések során a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon kijelenti, hogy tiszteletben tartja a Felhasználó információs önrendelkezési jogát és az érvényes adatvédelmi jogi szabályoknak megfelelően jár el.

Az adatkezelései során az adott ágazati jogszabályokon felül minden esetben betartja:

  •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: Infotv.), valamint
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit.

Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon kijelenti, hogy a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági és technikai intézkedést, hogy a személyes adatok illetéktelenek számára ne legyenek elérhetőek, megismerhetőek. Az adatokat nem továbbítja harmadik fél számára, és azokat nem használja fel.

A jelentkezési nyomtatványokon megadott személyes adatokat Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott módon a jelentkezést nyilvántartásba tudja venni és eleget tudjon tenni az intézménybe jelentkezők hatóság felé történő jelentési kötelezettségének.

A nyomtatványon bekért adatokat összhangban vannak az alábbi jogszabályi előírásokkal:

  • a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet által előírt nyomtatványokon feltüntetett személyes és különleges adatok
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által előírt nyomtatványokon feltüntetett személyes és különleges adatok.

ALAPFOGALMAK

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

A weboldal és a kitöltött és leadott nyomtatványok esetében az adatkezelő Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon – 7666 Pogány, Széchenyi utca 12/A.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Pl.: Bírósági vagy hatósági megkeresés esetén az eljáráshoz szükséges adatok átadása.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

A weboldal technikai hátterét a Drávanet Zrt, valamint a Compulend Kft. biztosítja.

Az adatkezelés célja

A weboldalon automatikusan megadott adatok (ezek az úgynevezett Cookie-k, sütik) kezelésének célja, hogy az oldal szolgáltatásait minél jobban a Felhasználók igényeire tudjuk optimalizálni, ezzel segítve tájékozódásukat a társaságunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk megszerzésében. A cookie-k által gyűjtött információk nem kerülnek feldolgozásra és tárolásra sem. Csak azok a cookie-k kerülnek a weboldal felhasználói számára telepítésre, amelyek az alkalmazott web portál motor gyári minimális beállításai alapján szükségesek, azonban ezekről másolat, elemzés Adatkezelőnél és feldolgozónál nem készül.

Az adatkezelés jogalapja

Az automatikusan felvett adatok esetében az adatkezelés jogalapját az Ön – a weboldal használatával ráutaló magatartással történt – hozzájárulása.

A nyilatkozatok során megadott adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Otthon szolgáltatásainak igénybevételére jelentkező hozzájárulása.

A hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kell megerősítenie.

ADATFELDOLGOZÓ

A weboldal technikai hátterének biztosítására Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó:

  • Drávanet Zrt. (1047 Budapest Fóti út 56. | Telefon: 80/811-118 | Fax: 1/890-0891 | Email: info[a]dravanet.hu)
  • valamint a Compulend Kft. (7754 Bóly, Dobó István utca 23.|E-mail: info[a]compulend.hu )

Az adatfeldolgozó az Ön által megadott adatokkal önállóan feladatokat nem végezhet, azokat nem ismerheti meg, nem továbbíthatja harmadik fél számára. Feladatait minden esetben az Adatkezelő  határozza meg.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A weboldalon rögzített napló állományok és az űrlapokon megadott adatokat társaságunk 90 napig őrzi meg, a nyilatkozatokon írásban megadatott személyes adatait pedig az Otthonban történő felvételéig, illetve jelentkezésének visszavonásáig kezeljük.

AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Tájékoztatáshoz való jog: Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Hozzáféréshez való jog: Az érintett bármikor kérheti az Adatkezelő minden elérhetőségén, hogy tájékoztatást adjon a számára a weboldalon megadott személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Kérheti a tárolt adatok rendelkezésre bocsátását.

Korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor kérje az Adatkezelőt, hogy a weboldalon illetve nyomtatványon megadott adatainak felhasználását korlátozza, ez irányú kérelmét az Adatkezelő bármely elérhetőségén jelezheti.

Törléshez, helyesbítéshez való jog: A weboldalon illetve nyomtatványon megadott személyes adatok esetén kérheti adatainak helyesbítését, illetve hozzájárulásának visszavonásával azok törlését.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható, interoperábilis formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátották, ha

– az érintett önkéntes hozzájárulását adta, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges az adat és

– az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatai tárolása ellen azzal, hogy nem használja a weboldalt vagy annak egyes funkcióit. A cookie-k tárolásának letiltásával vagy ahol személyes adatokat kell megadnia azon oldalak használatának elhagyásával. Amennyiben így dönt lehetősége van ügyeinek intézésére személyes ügyfélszolgálati irodákban, telefonon, illetve postai úton.

Értesítéshez való jog: A weboldalon megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban bekövetkező változások esetén (helyesbítés, zárolás, megjelölés, továbbítás) értesíteni kell az érintetteket. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, úgy bizalommal fordulhat a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi e-mail címen, illetve a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon bármely elérhetőségén:

botthon[a]lutheran.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Jogorvoslati lehetőséggel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu